GoSELLER - Sales Management App

Tính Năng Quản Lý Sổ Quỹ

Giải Quyết Mọi Vấn Đề Tài Chính Cho Doanh Nghiệp

Quản lý Sổ quỹ cho phép tạo và quản lý các hoạt động thu chi, lưu trữ, sắp xếp, tìm kiếm các giao dịch nhanh chóng,... trên cùng một hệ thống duy nhất với độ chính xác cao, nhanh chóng và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Xây Dựng Quy Trình Hạch Toán Tiên Tiến Với Sổ Quỹ

Tiết Kiệm Chi Phí Và Nguồn Lực - Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp

01

Quản Lý Hóa Đơn

Quản lý hóa đơn và các hoạt động thu chi trên một nền tảng duy nhất, đơn giản hóa nghiệp vụ kế toán cho doanh nghiệp.
  • Lập phiếu thu với các nguồn tiền tương ứng (thu hồi nợ nhà cung cấp, thu hồi nợ khách hàng, thanh toán cho đơn hàng, bán hàng,...).
  • Lập phiếu chi với các nguồn tiền tương ứng (thanh toán cho đơn vị giao hàng, thanh toán hàng hóa, chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu, trả nợ khách hàng, hoàn tiền,...).
  • Tự động tạo biên lai cho đơn đặt hàng / đặt chỗ đã thanh toán trực tuyến hoặc tạo khoản chi khi khách hàng hủy đơn đặt hàng / đặt chỗ.
  • Cho phép thống kê, đối chiếu và phát hiện nhanh những sai lệch giữa dữ liệu kế toán và sổ quỹ.
Quản Lý Hóa Đơn

02

Quản Lý Hoạt Động Thu Chi Và Biến Động Của Dòng Tiền

Tạo sự thuận lợi cho công tác quản lý và giảm thiểu tối đa tình trạng thất thoát tài chính.
  • Biến động dòng tiền sẽ được cập nhật trên màn hình ngay khi phát sinh giao dịch.
  • Tìm kiếm và phân loại giao dịch dễ dàng (theo thời gian, loại giao dịch, chi nhánh, phương thức thanh toán, người gửi / nhận, ngày đặt hàng,...).new
  • Dễ dàng theo dõi và quản lý số dư đầu kỳ, tổng doanh thu, tổng chi phí, số dư cuối kỳ, các giao dịch phát sinh trong kỳ.
Quản Lý Hoạt Động Thu Chi Và Biến Động Của Dòng Tiền

03

Tích Hợp Trực Tiếp Với Hệ Thống Bán Hàng Đa Kênh

Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.
  • Tùy ý hạch toán / không hạch toán các khoản doanh thu / chi phí trong cửa hàng.
  • Phân quyền quản lý cho từng nhân viên tùy theo nhu cầu thực tế.
Tích Hợp Trực Tiếp Với Hệ Thống Bán Hàng Đa Kênh

Tính năng Sổ qũy giúp bạn quản lý sát sao đến từng biến động trong dòng tiền, trong thu chi, hạn chế sai sót trong việc quản lý dòng tiền kinh doanh.
Với tính năng Sổ quỹ, nguồn tiền của bạn sẽ được quản lý chi tiết đến từng đơn hàng bán ra, bất kể đơn hàng được thanh toán bằng phương thức nào, biế thêm chi tiết về tính năng quản lý đơn hàng ngay tại đây.