Tích Hợp Vận Chuyển Với GHTK Trên Website

Bạn muốn kết nối thêm đối tác giao hàng vận chuyển sản phẩm từ nhà vận chuyển Giao Hàng Tiết Kiệm, hãy thực hiện từng bước để thiết lập tích hợp vận chuyển với GHTK.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn phần Giao Hàng & Thanh Toán

Tích Hợp Vận Chuyển Giao Hàng Tiết Kiệm

Bước 3: Chọn phần Giao Hàng. Chọn phần Giao Hàng Tiết Kiệm

Bước 4: Click vào nút Kích Hoạt

Tích Hợp Vận Chuyển Giao Hàng Tiết Kiệm

Bước 6: Chọn Khu Vực Hỗ Trợ

Chọn Tất Cả để chọn tất cả Tỉnh / Thành Phố đối tác Giao Hàng vận chuyển tận nới đến những tỉnh thành phố shop muốn

(Hoặc Shop có thể tùy chỉnh chọn số lượng tỉnh thành phố hỗ trợ giao hàng mong muốn)

Tích Hợp Vận Chuyển Giao Hàng Tiết Kiệm

Bước 7: Click vào Lưu để cập nhật, kết nối đối tác vận chuyển thành công

Tích Hợp Vận Chuyển Giao Hàng Tiết Kiệm

Tham Khảo:

Tích Hợp Vận Với Chuyển Giao Hàng Nhanh