Cách Tạo Danh Mục Mới

Hướng dẫn cácVới tính năng này người bán có khả năng tạo mới hoặc quản lý menu / danh mục website, Mobile App hiển thị theo cách mình muốn dựa vào các Trang và các Bộ sưu tập mình có

Yêu cầu tối thiểu:

  • Bộ sưu tập đã được tạo sẵn ( Xem thêm bài viết tạo Bộ sưu tập tại đây )

  • Trang đã được tạo sẵn ( Xem thêm bài viết tạo Trang tại đây )

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cửa hàng trực tuyến, Chọn Danh mục

Cách tạo cây danh mục hiển thị trên menu

Bước 3: Click vào Thêm danh mục

Cách tạo cây danh mục hiển thị trên menu

Giao diện Thêm danh mục sẽ hiển thị những phần như sau :

Tiêu đề danh mục: Là tên của danh mục lớn được hiển thị bên ngoài

Các danh mục: Là những danh mục nhỏ nằm trong danh mục lớn hiển thị

Thêm danh mục: Liên kết dẫn tới khi click vào những danh mục nhỏ

Cách tạo cây danh mục hiển thị trên menuBước 4: Nhập tiêu đề danh mục ( Là danh mục lớn )

Cách tạo cây danh mục hiển thị trên menu

Bước 5: Click vào Thêm danh mục

Cửa sổ Popup hiển thị lên tạo danh mục bao gồm :

Tên danh mục: Là tên hiển thị của danh mục nhỏ

Liên kết tới: Là liên kết dẫn đến khi Click vào danh mục nhỏ

Bộ sưu tập: Là Bộ sưu tập đã được tạo sẽ được dẫn tới khi Click vào danh mục nhỏ

Cách tạo cây danh mục hiển thị trên menu

Trang: Là Trang đã được tạo sẽ được dẫn tới khi Click vào danh mục nhỏ

Chọn Danh mục gốc: Là danh mục khi bạn tạo ra sẽ nằm trong danh mục nhỏ trong danh mục lớn

Bước 6: Nhập tên danh mục nhỏ

Bước 7: Chọn Liên kết tới Bộ sưu tập hoặc Trang

Bước 8: Chọn Bộ sưu tập hoặc Trang đã tạo sẵn

Cách tạo cây danh mục hiển thị trên menu

Bước 9: Click vào Lưu để hoàn tất Tạo danh mục nhỏ

Cách tạo cây danh mục hiển thị trên menu

Bước 10: Click vào Lưu để hoàn tất Tạo danh mục lớn

Tham Khảo: Cập Nhật Danh Mục