Cập Nhật Thanh Menu

Với tính năng này người bán có khả năng cập nhật thanh menu hoặc quản lý menu / danh mục website, Mobile App hiển thị theo cách mình muốn dựa vào các Trang và các Bộ sưu tập mình có

Yêu cầu tối thiểu:

  • Bộ sưu tập đã được tạo sẵn ( Xem thêm bài viết tạo Bộ sưu tập tại đây )

  • Trang đã được tạo sẵn ( Xem thêm bài viết tạo Trang tại đây )

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Cửa hàng trực tuyến, Chọn Tùy chỉnh

Bước 3: Click vào Theme – Giao diện chủ shop đang sử dụng, click vào Chỉnh sửa

Cập Nhật Thanh Menu

Bước 4: Chọn phần Danh mục ( Web ), click vào Danh mục ( Web )

Cập Nhật Thanh Menu

Bước 5: Chọn phần Danh mục

Cập Nhật Thanh Menu

Bước 6: Chọn Danh mục đã tạo

Cập Nhật Thanh Menu

Bước 7: Click vào Áp dụng để hoàn tất, thay đổi cập nhật thành công

Tham Khảo:

Tạo Thanh Menu Mới

Xóa Thanh Menu